Veyg 2k18

Meet the team

STAS Commitee

Ravi Patel

Ravi Patel
Core Team

Hemant Rai

Hemant Rai
Core Team

Jeet Patel

Jeet Patel
Core TeamBaldev Dave

Baldev Dave
Core Team

Mosam Patel

Mosam Patel
Core Team

Ivanshu Dighe

Ivanshu Dighe
Core TeamDevelopment Team

Sourabh Rupani

Sourabh Rupani
Developer

Prashant Thevar

Prashant Thevar
Developer

Sunny Talavia

Sunny Talavia
Graphic Designer


Logistics Team

Pinakin Prabhakar

Pinakin Prabhakar
Sponsorship

Purvesh Parikh

Purvesh Parikh
Sponsorship